توصیف گویش گیوی در مقایسه با زبان پهلوی

جلیل الهl فاروقی هندوالان؛ حسن مهرجوفرد؛ مرجان درّی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  تحقیق حاضر قصد دارد با توصیف گویش گیوی و مقایسةآن با زبان پهلوی- بویژه از جنبة فرآیند های واجی- این گویش را به دلیل اهمیّت تاریخی و فرهنگی اش معرفی نماید و نشان دهد که در گویش گیوی می توان واژه های بسیاری یافت که با وجود اینکه تحت تاثیر فرآیند های واجی قرار گرفته اند در مقایسه با گویش معیار از نظر تلفّظ و معنا نزدیک به زبان پهلوی هستند. ...  بیشتر