بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم

ابوالفضل شاه علی؛ اعظم استاجی؛ علی علیزاده

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، ، صفحه 15-43

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی مطرح شده از سوی ماکس وبر (1968) در گفتمان پهلوی اول در چارچوب دستور نقش-گرای نظام مند هلیدی و متیسن (2014) است. پیکره پژوهش را کلیه نطق‎‌های رضاشاه در خطاب به مردم که شامل 7 متن (154بند) است تشکیل می‌دهد. یافته ها حاکی از این است که سه فرایند اصلی مادی، ذهنی و رابطه ای نقش ...  بیشتر