رده شناسی زبان
قیدهای زبان فارسی از نگاه سرنمون رده‌شناختی به اجزاء کلام

والی رضایی؛ نجمه خدری

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  مقوله‌ی قید از مباحث پیچیده‌ای است که تاکنون جنبه‌های متفاوتی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، زبان‌شناسان در خصوص مسائل متنوع مربوط به قید، از تعریف آن گرفته تا اصالت آن به عنوان یک مقوله واژگانی، به توافق همگانی نرسیده‌اند. در این پژوهش سعی بر آن است تا در چارچوب نظریه‌ی سرنمون رده‌شناختی با مشخص‌کردن ویژگی‌های ...  بیشتر