تحلیل گفتمان
بازتاب گفتمان اومانیستی در رمان معاصر روز دیگر شورا اثر فریبا وفی

زیبا ملک زاده دیلمقانی؛ ناصر ناصری تازه شهری؛ شهریار حسن زاده

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 171-191

چکیده
  «اومانیسم» مکتبی فلسفی و ادبی است که منشأ پیدایش آن را یونان قدیم می‌دانند. این مکتب بر ارزش و مقام انسان ارج نهاده و او را میزان همه چیز قرار می‌دهد. اوج تجلی اومانیسم در قرون وسطی بود که راهی نو برای تقابل با استبداد کلیساهای قرون وسطی ایجاد کرد. آزادی، خود مختاری، خود رهبری، خویشتن‌شناسی و شناخت ابعاد مختلف استعدادهای انسان ...  بیشتر