روان شناسی زبان
تبیین حرکت مفعول مستقیم بر پایه شواهد روان زبان شناختی

فرزانه مقدم امینی؛ مزدک انوشه

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 203-231

چکیده
  چکیده جایگاه موضوع‌های درونی فعل مسئله‌ای زبان ویژه است. در زبان فارسی تقدم و تاخر موضوع‌های درونی نسبت به هم در ساخت‌های دو‌متعدی موضوعی قابل توجه و متفاوت از ساخت‌های دو‌مفعولی در زبان‌های دیگر است. در دستور زایشی جابه‌جایی مفعول که با قلب نحوی متفاوت است و در برخی از زبان‌ها مانند زبان‌های اسکاندیناوی رخ می‌دهد و نخستین ...  بیشتر