رده شناسی زبان
سلسله مراتب رده‌شناختی و حذف مفعول در زبان فارسی

فائزه سلیمی؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 135-157

چکیده
  از میان فرایندهای کاهندة ظرفیت فعل می‌توان به حذف مفعول اشاره کرد که در آن فعل متعدی بدون بیان مفعول به صورت یک فعل تک ظرفیتی به کار می رود . با این حال درک مخاطب از معنای جمله و نیز مفهوم مفعول محذوف کامل بوده و حذف مفعول در انتقال پیام خللی ایجاد نمی‌کند. ساخت حذف مفعول مورد نظر در پژوهش حاضر متفاوت از حذف به قرینه و حذف بافتی است و ...  بیشتر