تحلیل گفتمان
بررسی تطبیقی تصویر زن در شعرهای احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج (با تاکید انگاره‌های اجتماعی)

حسین لعل عارفی؛ سید علی اکبر شریعتی فر؛ علی عشقی سردهی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 197-222

چکیده
  ادبیات به‌ویژه شعر معاصر، انعکاسِ تصاویر و انگاره‌های اجتماعی عصر خویش است. این تصاویر اگرچه مختصر یا پراکنده است؛ اما با تامل و دقت و با قرار گرفتن در کنار هم، جلوه‌های مختلف مسائل اجتماعی را بیان و تحلیلی عمیق از اجتماع و آثار ادبی به خواننده منتقل می‌کند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با جمع‌آوری مستندات شعری می‌کوشد ضمن بررسی ...  بیشتر

تحلیل گفتمان
نقش استعارۀ مفهومی در ساخت و گزینش استعاره در اشعار احمد شاملو و نادر نادرپور براساس نظریۀ لیکاف و جانسون

حسین لعل عارفی؛ علی اکبر شریعتی‌فر؛ علی عشقی سردهی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 167-190

چکیده
  استعارۀ مفهومی در عرصه‌های مختلفی همچون متون سیاسی، رسانه­ای و ادبی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته  است. در پژوهش حاضر سعی شده است استعارۀ مفهومی در شعر معاصر پژوهش شود. این پژوهش در اصل به نقش استعارۀ مفهومی در ساخت و گزینش استعاره‌ها در اشعار شاملو و نادرپور توجه دارد و می‌کوشد این نکته را نشان دهد که می­توان پذیرفت استعاره، ...  بیشتر