بررسی درک اسم های ساده و مرکب در بیماران زبان پریش فارسی زبان

شهلا رقیب دوست؛ موسی غنچه پور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  این پژوهش به منظور مطالعة اختلالات بیماران زبان پریش، در درک اسم های ساده و مرکب فعلی و غیرفعلی و مشخص کردن رویکرد مورد استفاده آنها در درک این اسم ها و نیز شناخت مقوله هایی که براثر زبان پریشی بیشتر در معرض اختلال قرار می گیرند، صورت گرفته است. پژوهش از نوع مورد ـ شاهد است و آزمودنی‌های آن، سه بیمار زبان پریش بروکا و ترانس کرتیکال فارسی ...  بیشتر