نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در زبان فارسی چکیده   PDF 2554
بتول علی نژاد ; عاطفه سادات میرسعیدی
سال. ۴, شماره. ۷,(۱۳۹۲): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی نحوی و معنایی فعل های ایستا در زبان فارسی چکیده   PDF   PDF 2296
والی رضایی
سال. ۴, شماره. ۷,(۱۳۹۲): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی و توصیف طنین معنایی و معنی ضمنی واژه در نظام معنایی واژگان و همنشینی ها در زبان فارسی چکیده   PDF   PDF 1947
سید محمد حسینی معصوم
سال. ۳, شماره. ۵,(۱۳۹۰): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی جایگاه و کارکرد مقوله نفی در تحلیل ساختی فارسی و تبیین فرایند منفی سازی چکیده   PDF 1733
سید محمد حسینی معصوم
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی درک اسم های ساده و مرکب در بیماران زبان پریش فارسی زبان چکیده   PDF 1701
شهلا رقیب دوست ; موسی غنچه پور
سال. ۳, شماره. ۴,(۱۳۹۰): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی فرایند ساختاری شدن مفهوم فضا در زبان فارسی در چارچوب زبانشناسی شناختی چکیده   PDF 1657
محمود نقی زاده ; منوچهر توانگر ; محّمد عموزاده
سال. ۲, شماره. ۲,(۱۳۸۹): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی کارکرد گروه نقشی زمان درزبان فارسی برپایة برنامة کمینه گرا چکیده   PDF 1639
محمّد رضا پهلوان نژاد ; مهدی مشكوةالدینی ; سیّد محمّد حسینی معصوم
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه "که" در فارسی امروز چکیده   PDF 1633
اعظم استاجی
سال. ۳, شماره. ۴,(۱۳۹۰): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی حوزه‌های معنایی واژگان زبان فارسی و ارائة معیار‌های جدید در تعیین حوزه‌های معنایی چکیده   PDF 1593
مجتبی نامور فرگی ; محمدرضا پهلوان‌نژاد
سال. ۴, شماره. ۶,(۱۳۹۱): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی و تحلیل انواع زمان در دفتر اول، دوم و سوم مثنوی مولوی با رویکرد سبک‌شناسی رایانشی ـ پیکره ای چکیده   PDF 1591
پروین دخت مشهور ; غلام محمد فقیری
1 - 10 (10)