نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۵, شماره. ۹,(۱۳۹۲): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار چکیده   PDF
مهدیس زورورز , آزیتا افراشی , سید مصطفی عاصی
سال. ۶, شماره. ۱۱,(۱۳۹۴): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه چکیده   PDF
آرزو نجفیان , طیبه موسوی میانگاه , بلقیس روشن , سیف‌اله ملایی پاشایی
سال. ۴, شماره. ۷,(۱۳۹۲): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان انگارۀ هندسۀ مشخصّه های واجی در زبان فارسی چکیده   PDF   PDF
اعظم استاجی , سهیلا نوربخش بیدختی
سال. ۵, شماره. ۹,(۱۳۹۲): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان اهمیت نقض ترتیب مرسوم نقش‌های تتا دردرک بیماران آلزایمر فارسی‌زبان چکیده   PDF
شهلا رقیب دوست , امید آزاد
سال. ۳, شماره. ۵,(۱۳۹۰): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بازنمایی نقش زنان در ادبیّات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی چکیده   PDF
صدیقه سادات مقداری , رضا زمردیان , اعظم استاجی , مهدی مشکوة‌الدینی
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بازنگری در ویژگی های تعبیری ضمیر مستتر چکیده   PDF
محمدرضا پیروز
سال. ۷, شماره. ۱۳,(۱۳۹۴): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی چکیده   PDF   PDF
اعظم استاجی
سال. ۷, شماره. ۱۲,(۱۳۹۴): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی الگوی تکیه ی زیروبمی در گفتار فارسی مردان و زنان ایرانی مسلّط به زبان انگلیسی چکیده   PDF   PDF
سید محمد حسینی معصوم , زهرا رضایی
سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی : محورهای سبک و بلاغت چکیده   PDF   PDF
فردوس آقاگل زاده , آیلین فیروزیان پوراصفهانی
سال. ۸, شماره. ۱۵,(۱۳۹۵): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد«کردن» در فعل مرکب فارسی چکیده   PDF   PDF
زهرا روحی بایگی
سال. ۳, شماره. ۵,(۱۳۹۰): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست‌های ضمیری در گویش کاخکی چکیده   PDF
شهلا شریفی
سال. ۴, شماره. ۷,(۱۳۹۲): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی بسامد نویسه های زبان فارسی و مناسبت جایگاه آنها بر صفحه کلید رایانه‌ها چکیده   PDF   PDF
مهرزاد منصوری
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه "که" در فارسی امروز چکیده   PDF
اعظم استاجی
سال. ۶, شماره. ۱۰,(۱۳۹۳): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی تبدیل واکۀ // به واکۀ [a] یا [o]در لهجۀ فردوس در چارچوب نظریۀ‌ بهینگی چکیده   PDF
بشیر جم , مرضیه تیموری
سال. ۵, شماره. ۸,(۱۳۹۲): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور چکیده   PDF
جواد قنبری بگلر , محمود الیاسی , علی ایزانلو
سال. ۳, شماره. ۵,(۱۳۹۰): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی جایگاه و کارکرد مقوله نفی در تحلیل ساختی فارسی و تبیین فرایند منفی سازی چکیده   PDF
سید محمد حسینی معصوم
سال. ۲, شماره. ۲,(۱۳۸۹): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی جنبه‌های کاربرد شناختی اشارات زمانی در زبان فارسی چکیده   PDF
محمّد عموزاده مهدیرجی , فاطمه بهرامی
سال. ۳, شماره. ۴,(۱۳۹۰): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی حوزه‌های معنایی واژگان زبان فارسی و ارائة معیار‌های جدید در تعیین حوزه‌های معنایی چکیده   PDF
مجتبی نامور فرگی , محمدرضا پهلوان‌نژاد
سال. ۷, شماره. ۱۲,(۱۳۹۴): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی خطاهای دستوری در روایت های نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران چکیده   PDF   PDF
آتوسا رستم بیک تفرشی
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی درک اسم های ساده و مرکب در بیماران زبان پریش فارسی زبان چکیده   PDF
شهلا رقیب دوست , موسی غنچه پور
سال. ۳, شماره. ۴,(۱۳۹۰): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی رده‌شناختی ساخت‌های سببی در زبان فارسی چکیده   PDF
رها زارعی فرد , والی رضایی
سال. ۶, شماره. ۱۰,(۱۳۹۳): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی زبان شناختی گویش محمدی جبالبارز کرمان چکیده   PDF
محمد مطلبی , سارا کردستانی
سال. ۳, شماره. ۵,(۱۳۹۰): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی سطح فرافکن وابسته‌های پسین هسته اسمی فارسی چکیده   PDF
زهرا لبافان‌خوش , علی درزی
سال. ۵, شماره. ۹,(۱۳۹۲): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی شناختی شبکه معنایی حرف اضافه «با» در زبان فارسی چکیده   PDF
شهره مختاری , حدائق رضایی
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در زبان فارسی چکیده   PDF
بتول علی نژاد , عاطفه سادات میرسعیدی
1 - 25 (94) 1 2 3 4 > >>