مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 4 شماره 7 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی نحوی و معنایی فعل های ایستا در زبان فارسی
( والی رضایی )
3173 چکیده   PDF   PDF
دوره 2 شماره 3 (1389): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در زبان فارسی
( بتول علی نژاد ; عاطفه سادات میرسعیدی )
2677 چکیده   PDF
دوره 9 شماره 16 (1396): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان نگاهی به ریشه چند واژه گیلکی
( نرجس بانو صبوری )
2395 چکیده   PDF   PDF
دوره 5 شماره 8 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان رده شناسی واژه بست در زبان فارسی
( محمّدامین صراحی ; بتول علی نژاد )
2128 چکیده   PDF
دوره 4 شماره 7 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی و توصیف طنین معنایی و معنی ضمنی واژه در نظام معنایی واژگان و همنشینی ها در زبان فارسی
( سید محمد حسینی معصوم )
2116 چکیده   PDF   PDF
دوره 5 شماره 9 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار
( مهدیس زورورز ; آزیتا افراشی ; سید مصطفی عاصی )
2100 چکیده   PDF
دوره 3 شماره 4 (1390): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی حوزه‌های معنایی واژگان زبان فارسی و ارائة معیار‌های جدید در تعیین حوزه‌های معنایی
( مجتبی نامور فرگی ; محمدرضا پهلوان‌نژاد )
1982 چکیده   PDF
دوره 5 شماره 9 (1392): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان بررسی شناختی شبکه معنایی حرف اضافه «با» در زبان فارسی
( شهره مختاری ; حدائق رضایی )
1965 چکیده   PDF
دوره 3 شماره 5 (1390): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی جایگاه و کارکرد مقوله نفی در تحلیل ساختی فارسی و تبیین فرایند منفی سازی
( سید محمد حسینی معصوم )
1900 چکیده   PDF
دوره 4 شماره 6 (1391): مجله زبانشناسي و گويشهاي خراسان بررسی و تحلیل انواع زمان در دفتر اول، دوم و سوم مثنوی مولوی با رویکرد سبک‌شناسی رایانشی ـ پیکره ای
( پروین دخت مشهور ; غلام محمد فقیری )
1874 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)