دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

بازنمایی نقش زنان در ادبیّات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی

صدیقه سادات مقداری; رضا زمردیان; اعظم استاجی; مهدی مشکوة‌الدینی
تعداد مشاهده : 1515 صفحه 22 PDF
تعداد مشاهده : 782 صفحه 33 PDF
تعداد مشاهده : 1446 صفحه 16 PDF