نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست‌های ضمیری در گویش کاخکی  PDF    دانلود : 3425
  شهلا شریفی 15
  بازدید: 1460
  بررسی جایگاه و کارکرد مقوله نفی در تحلیل ساختی فارسی و تبیین فرایند منفی سازی  PDF    دانلود : 3877
  سید محمد حسینی معصوم 17
  بازدید: 1733
  تبیین نقشی از حذف به قرینه در جملات هم پایه زبان فارسی  PDF    دانلود : 3441
  محمد راسخ مهند 10
  بازدید: 925
  بازنمایی نقش زنان در ادبیّات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی  PDF    دانلود : 3375
  صدیقه سادات مقداری ; رضا زمردیان ; اعظم استاجی ; مهدی مشکوة‌الدینی 22
  بازدید: 1283
  تحول سازوکار صورت منطقی از نظریه اصل‌ها و پارامتر‌ها تا برنامه کمینه‌گرا  PDF    دانلود : 3205
  سعید فكری ; ضیاء موحد ; نادر جهانگیری 33
  بازدید: 714
  بررسی سطح فرافکن وابسته‌های پسین هسته اسمی فارسی  PDF    دانلود : 3456
  زهرا لبافان‌خوش ; علی درزی 16
  بازدید: 1361
  تحلیل رابطه میان تغییر منحنی‌های زیروبمی گفتار و بیان احساس در زبان فارسی با تکیه بر مدل پیوستگی خیزان - افتان  PDF    دانلود : 3331
  الخاص ویسی ; بتول علی ن‍ژاد 24
  بازدید: 766