نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه "که" در فارسی امروز  PDF    دانلود : 3602
  اعظم استاجی 13
  بازدید: 1633
  بررسی درک اسم های ساده و مرکب در بیماران زبان پریش فارسی زبان  PDF    دانلود : 3604
  شهلا رقیب دوست ; موسی غنچه پور 18
  بازدید: 1701
  کارکرد مهار‌سازه‌ای در فراگیری زبان اوّل در کودکان فارسی زبان  PDF    دانلود : 2983
  علی درزی ; سارا شریف پور 20
  بازدید: 637
  بازنگری در ویژگی های تعبیری ضمیر مستتر  PDF    دانلود : 4909
  محمدرضا پیروز 36
  بازدید: 1195
  بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در زبان فارسی  PDF    دانلود : 3898
  بتول علی نژاد ; عاطفه سادات میرسعیدی 23
  بازدید: 2554
  شناسایی و توصیف گفتار‌های قالبی شده زبان فارسی برپایة نقش عوامل جامعه شناختی زبان  PDF    دانلود : 3333
  فردوس آقاگل زاده ; عالیه كرد زعفرانلو كامبوزیا ; افتخار سادات هاشمی 14
  بازدید: 883
  سبب ‏شناسى تأخیر زبان و ‏نارسایی‌هاى گفتار در عقب ماندگی‌ذهنی سندرم داون  PDF    دانلود : 3695
  نادر جهانگیری ; زهرا روحی 37
  بازدید: 825
  چگونگی نمود رابطة قدرت در قالب شیوة بیان در برخی از نامه های مولانا  PDF    دانلود : 3495
  شهلا شریفی ; سیده مریم فضائلی 31
  بازدید: 595