دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

تعداد مشاهده : 1797 صفحه 18 PDF
تعداد مشاهده : 703 صفحه 20 PDF
تعداد مشاهده : 1346 صفحه 36 PDF
تعداد مشاهده : 2677 صفحه 23 PDF

شناسایی و توصیف گفتار‌های قالبی شده زبان فارسی برپایة نقش عوامل جامعه شناختی زبان

فردوس آقاگل زاده; عالیه كرد زعفرانلو كامبوزیا; افتخار سادات هاشمی
تعداد مشاهده : 950 صفحه 14 PDF
تعداد مشاهده : 641 صفحه 31 PDF