دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

تعداد مشاهده : 993 صفحه 13 PDF
تعداد مشاهده : 1703 صفحه 19 PDF
تعداد مشاهده : 759 صفحه 23 PDF

بررسی کارکرد گروه نقشی زمان درزبان فارسی برپایة برنامة کمینه گرا

محمّد رضا پهلوان نژاد; مهدی مشكوةالدینی; سیّد محمّد حسینی معصوم
تعداد مشاهده : 1828 صفحه 24 PDF
تعداد مشاهده : 852 صفحه 19 PDF
تعداد مشاهده : 917 صفحه 15 PDF

توصیف گویش گیوی در مقایسه با زبان پهلوی

جلیل الهl فاروقی هندوالان; حسن مهرجوفرد; مرجان درّی
تعداد مشاهده : 803 صفحه 17 PDF
تعداد مشاهده : 1276 صفحه 14 PDF