نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • مفعول نمایی افتراقی، نگاهی دیگر به "را"  PDF    دانلود : 3231
  محمد راسخ مهند 13
  بازدید: 827
  بررسی جنبه‌های کاربرد شناختی اشارات زمانی در زبان فارسی  PDF    دانلود : 3345
  محمّد عموزاده مهدیرجی ; فاطمه بهرامی 19
  بازدید: 1582
  طرحهای زبانشناختی برجسته‌سازی عناوین در نشریّات ورزشی ایران  PDF    دانلود : 3419
  علیرضا خرمایی ; آرمان ذاكر 23
  بازدید: 708
  بررسی کارکرد گروه نقشی زمان درزبان فارسی برپایة برنامة کمینه گرا  PDF    دانلود : 3938
  محمّد رضا پهلوان نژاد ; مهدی مشكوةالدینی ; سیّد محمّد حسینی معصوم 24
  بازدید: 1639
  مستندسازی و بررسی گویشهای ایرانی به عنوان میراث فرهنگی  PDF    دانلود : 3485
  بهروز محمودی بختیاری 19
  بازدید: 723
  پسوند« ‌ی» : پیشینه و کاربرد‌های آن (یک پژوهش ترازمانی)  PDF    دانلود : 3173
  نسترن توکّلی ; سیامک صاحبی 15
  بازدید: 857
  توصیف گویش گیوی در مقایسه با زبان پهلوی  PDF    دانلود : 3139
  جلیل الهL فاروقی هندوالان ; حسن مهرجوفرد ; مرجان درّی 17
  بازدید: 708
  تحلیل زبانی ـ اجتماعی گفتمان پزشک و بیمار فارسی زبان  PDF    دانلود : 3132
  محمدامین ناصح ; زهرا استادزاده 14
  بازدید: 990