دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

تعداد مشاهده : 370 صفحه 1-14 PDF
تعداد مشاهده : 246 صفحه 15-43 PDF
تعداد مشاهده : 2395 صفحه 45-59 PDF
تعداد مشاهده : 205 صفحه 61-85 PDF

صورت‌های بهینه اسم مصغر در زبان کردی

بتول علی نژاد; رحمان ویسی حصار
تعداد مشاهده : 155 صفحه 87-108 PDF
تعداد مشاهده : 199 صفحه 133-154 PDF