دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

بررسی معنایی پسوند -ه در زبان فارسی

عباسعلی آهنگر; ابراهیم مرادی
تعداد مشاهده : 635 صفحه 1-26 PDF

تحلیل یک نوع فعل مرکب فارسی بر اساس نظریه اشتقاق فاز

رضا حیدری زادی; سید محمد حسینی معصوم; آرزو نجفیان; بلقیس روشن
تعداد مشاهده : 507 صفحه 53-74 PDF
تعداد مشاهده : 1208 صفحه 95-120 PDF
تعداد مشاهده : 479 صفحه 122-148 PDF