دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

تعداد مشاهده : 766 صفحه 1-23 PDF
تعداد مشاهده : 618 صفحه 51-76 PDF

تحلیلی بین زبانی ازساخت‏های غیرشخصی در زبان فارسی

رضوان متولیان نایینی; علیرضا پرهام
تعداد مشاهده : 239 صفحه 77-109 PDF

معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان

ساناز علی پور; شهلا شریفی; علی ایزانلو
تعداد مشاهده : 364 صفحه 111-139 PDF
تعداد مشاهده : 322 صفحه 141-162 PDF