نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی  PDF    دانلود : 397 PDF    دانلود : 170
  محمد دبیرمقدم ; سیما ملکی 1-23
  بازدید: 307
  بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی : محورهای سبک و بلاغت  PDF    دانلود : 238 PDF    دانلود : 427
  فردوس آقاگل زاده ; آیلین فیروزیان پوراصفهانی 25-49
  بازدید: 286
  مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان  PDF    دانلود : 236 PDF    دانلود : 195
  محرم رضایتی کیشه خاله ; محمد اصغرزاده 51-76
  بازدید: 270
  تحلیلی بین زبانی ازساخت‏های غیرشخصی در زبان فارسی  PDF    دانلود : 254 PDF    دانلود : 137
  رضوان متولیان نایینی ; علیرضا پرهام 77-109
  بازدید: 156
  معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان  PDF    دانلود : 200 PDF    دانلود : 197
  ساناز علی پور ; شهلا شریفی ; علی ایزانلو 111-139
  بازدید: 183
  ساخت افعال گویش مزینانی: پلی از پهلوی به فارسی معاصر  PDF    دانلود : 234 PDF    دانلود : 119
  ابوالفضل مزینانی 141-162
  بازدید: 177
  بهترین عنوان برای قصیده‌ای از رودکی از منظر گفتمان‌شناسی  PDF    دانلود : 142 PDF    دانلود : 143
  محسن مبارکی 163-181
  بازدید: 193