دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

تعداد مشاهده : 219 صفحه 29-47 PDF

مقایسه واجی‌ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار

فاطمه کاظمی مطلق; محمود الیاسی; اعظم استاجی
تعداد مشاهده : 361 صفحه 49-78 PDF

ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان: بر اساس شواهد انگیزشی

فهیمه نصیب ضرابی; محمدرضا پهلوان نژاد; علی مشهدی
تعداد مشاهده : 320 صفحه 101-120 PDF