نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • بررسی الگوی تکیه ی زیروبمی در گفتار فارسی مردان و زنان ایرانی مسلّط به زبان انگلیسی  PDF    دانلود : 561 PDF    دانلود : 90
  سید محمد حسینی معصوم ; زهرا رضایی 1-27
  بازدید: 360
  بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی  PDF    دانلود : 838 PDF    دانلود : 373
  زهرا اختیاری 29-47
  بازدید: 155
  مقایسه واجی‌ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار  PDF    دانلود : 530 PDF    دانلود : 760
  فاطمه کاظمی مطلق ; محمود الیاسی ; اعظم استاجی 49-78
  بازدید: 203
  راه‌کارهای برطرف کردن التقای واکه‌ها در زبان فارسی  PDF    دانلود : 464 PDF    دانلود : 448
  بشیر جم 79-100
  بازدید: 227
  ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان: بر اساس شواهد انگیزشی  PDF    دانلود : 264 PDF    دانلود : 873
  فهیمه نصیب ضرابی ; محمدرضا پهلوان نژاد ; علی مشهدی 101-120
  بازدید: 162
  بررسی خطاهای دستوری در روایت های نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران  PDF    دانلود : 1174 PDF    دانلود : 900
  آتوسا رستم بیک تفرشی 121-145
  بازدید: 328