دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

تعداد مشاهده : 752 صفحه 1-23 PDF

بررسی قانون مجاورت هجا در واژه های بسیط زبان فارسی

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا; فردوس آقا گل زاده; سکینه نویدی باغی
تعداد مشاهده : 1248 صفحه 25-49 PDF
تعداد مشاهده : 630 صفحه 51-67 PDF
تعداد مشاهده : 1389 صفحه 97-120 PDF

بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی

امیر محمدیان; اعظم استاجی; شهلا شریفی; محمد رضا پهلوان نژاد
تعداد مشاهده : 605 صفحه 145-166 PDF