دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

تعداد مشاهده : 826 صفحه 1-25 PDF

عوامل موثر بر پسایندسازی در زبان فارسی

محمد راسخ مهند; مریم قیاسوند
تعداد مشاهده : 847 صفحه 27-47 PDF

استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار

مهدیس زورورز; آزیتا افراشی; سید مصطفی عاصی
تعداد مشاهده : 2100 صفحه 49-72 PDF
تعداد مشاهده : 1965 صفحه 73-94 PDF