دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور

جواد قنبری بگلر; محمود الیاسی; علی ایزانلو
تعداد مشاهده : 1420 صفحه 1-19 PDF

تحلیل شناختی پاره ای از استعاره های دل در بوستان سعدی

سلیمان قادری نجف آبادی; منوچهر توانگر
تعداد مشاهده : 1010 صفحه 21-51 PDF

ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطۀ آن با تکواژ ستاک‌ساز غیر‌معلوم - rā در کردی سورانی

فاطمه دانش پژوه; غلامحسین کریمی دوستان; زینب محمد ابراهیمی; بلقیس روشن
تعداد مشاهده : 496 صفحه 53-80 PDF

رده شناسی واژه بست در زبان فارسی

محمّدامین صراحی; بتول علی نژاد
تعداد مشاهده : 2128 صفحه 103-130 PDF
تعداد مشاهده : 1146 صفحه 131-144 PDF