نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • وند‌افزایی در زبان فارسی: وندبنیاد یا پایه‌بنیاد؟  PDF    دانلود : 3155
  عاطفه‌سادات میرسعیدی ; بتول علی‌نژاد 27
  بازدید: 686
  توصیف مصدر /æh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر  PDF    دانلود : 3124
  زهرا اختیاری 22
  بازدید: 555
  بررسی و توصیف ساخت آوایی در گویش علیمیرزایی سرخس  PDF    دانلود : 3559
  محمد رضا پهلوان نژاد ; مهناز شاهرودی 15
  بازدید: 665
  نمونه واژه های فارسی دری باقی مانده در گویش های جنوب خراسان درج شده در فرهنگ السامی فی الاسامی  PDF    دانلود : 3174
  سید حسین فاطمی ; هاشم صادقی 12
  بازدید: 634
  بررسی و تحلیل انواع زمان در دفتر اول، دوم و سوم مثنوی مولوی با رویکرد سبک‌شناسی رایانشی ـ پیکره ای  PDF    دانلود : 3607
  پروین دخت مشهور ; غلام محمد فقیری 21
  بازدید: 1591
  ترجیح دانشجویان ایرانی نسبت به کاربرد خوش‌گویی در زبان فارسی با استفاده از روش دلفی با در نظر گرفتن متغیرهای زیستی، اجتماعی- فرهنگی و تحصیلی  PDF    دانلود : 3263
  سید آیت‌اله رزمجو ; لیلا بلوچ 34
  بازدید: 578