نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۸, شماره. ۱۵,(۱۳۹۵): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان

عنوان مقاله: بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد«کردن» در فعل مرکب فارسی


صفحات: 122-148

DOI: 10.22067/lj.v8i15.58555

چکیده
این مقاله با هدف بررسی و تحلیل باهماییِ پیش‌فعل و همکرد «کردن» در فعل مرکب فارسی بر مبنای نظریة واژگان زایشی (پاستیوسکی، ۱۹۹۵) نگاشته شده است و می‌کوشد تا با بهره‌گیری از مفاهیم مطرح در این نظریه، علل معناییِ تاثیرگذار بر ترکیب و باهم‌آیی عناصر مذکور و محدودیت‌های حاکم بر آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مسیر پس از طبقه‌بندی عناصر پیش‌فعلی ترکیب شده با همکردِ «کردن»، تلاش می‌کنیم به بررسی سهم معنایی آن در مجموعه داده‌های مورد تحلیل بپردازیم. از نتایج این تحلیل می‌توان به نقش و تأثیر اطلاعات رمزگذاری شده در سطوح چندگانة بازنمایی‌های واژگانی-معناییِ عناصر پیش‌فعل و همکرد «کردن» در باهمایی عناصر تشکیل‌دهندة فعل مرکب و محدودیت‌های حاکم بر آن اشاره کرد. روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. افعال مرکب مورد بررسی و معانی و مثال‌های مربوطه از فرهنگ بزرگ سخن (انوری، ۱۳۸۱) استخراج شده است.

کلمات کلیدی:   فعل مرکب فارسی; باهمایی; محدودیت‌های ترکیب; واژگان زایشی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 248 PDF
دانلود : 177

بازدید: 277

تاریخ دریافت: 1395/06/10 , تاریخ پذیرش: 1395/10/27 , تاریخ انتشار: 1395/11/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )