نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۸, شماره. ۱۵,(۱۳۹۵): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان

عنوان مقاله: بررسی معنایی پسوند -ه در زبان فارسی


صفحات: 1-26

DOI: 10.22067/lj.v8i15.42670

چکیده
این مقاله نقش معنایی پسوند -ه را در چارچوب نظریۀ معنایی لیبر (۲۰۰۴، ۲۰۰۹) بررسی می‌کند. این نظریه با استفاده از هفت مشخّصۀ معنایی و یک اصل (اصل هم‌نمایگی)، نقش معنایی عناصر واژی و عملکرد آنها را در فرایندهای ترکیب، اشتقاق و تغییر مقوله بررسی و برای هر عنصر واژی حتّی وندها، یک اسکلت معنایی و یک بدنۀ معنایی ارائه می‌کند. هدف این نوشتار بررسی نقش/نقش های معنایی پسوند –ه در زبان فارسی و دلیل/دلایل چندمعنایی بودن آن است. برای دستیابی به این اهداف، نخست دیدگاه های مطرح شده در پژوهش های پیشین دربارۀ این وند مرورشد؛ سپس داده های گردآوری شده از اینترنت و دیگر منابع، برپایۀ نظریۀ لیبر تحلیل گردید. دستاورد بررسی پسوند -ه برپایۀ این نظریه این که است این وند دست کم دارای سه اسکلت معنایی است: اسم عینی ساز، اسم معنی ساز دارای مفهوم رویداد/فرایند و صفت ساز. اسم فاعل-محور، مفعول-محور، اسم ابزار، مکان و نظایر آن بر اثر گسترش نقش معنایی اسم عینی ساز یا عملکرد متفاوت اصل هم نمایگی در پیوند دادن موضوع وند با موضوع های پایه به دست-می آید.

کلمات کلیدی:   نظریۀ معنایی لیبر، مشخّصۀ معنایی، اصل هم‌نمایه‌سازی، زبان فارسی، پسوند –ه.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 212 PDF
دانلود : 149

بازدید: 298

تاریخ دریافت: 1393/10/03 , تاریخ پذیرش: 1395/02/14 , تاریخ انتشار: 1395/11/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )