نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۸, شماره. ۱۵,(۱۳۹۵): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای فراگفتمان های اخبار روزنامه های انگلیسی و فارسی در مورد حادثه ی یازده سپتامبر


صفحات: 27-51

DOI: 10.22067/lj.v8i15.36262

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد فراگفتمان و انواع آن، در اخبار مربوط به حادثة یازده سپتامبر در روزنامه های انگلیسی و فارسی انجام شده است. اخبار روزنامه های انگلیسی برگرفته از آرشیوهای خبری موجود در اینترنت و اخبار روزنامه های فارسی مستخرج از روزنامه های موجود در آرشیو کتابخانة آستان قدس رضوی هستند. شیوة گردآوری داده های تحقیق براساس نمونه گیری دسترسی آسان، شناخته بودن و نیز کثیرالانتشار بودن روزنامه ها است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در متون خبری انگلیسی و فارسی از انواع فراگفتمان ها استفاده شده است؛ اما در نحوة توزیع و بسامد فراگفتمان ها در روزنامه های مورد بررسی دو زبان، شباهت ها و تفاوت هایی مشاهده می شود. براساس نتایج آزمون مجذور خی، عوامل تعاملی در مقایسه با عوامل تبادلی، بیشتر در اخبار به کار برده شده اند. براساس نتایج این آزمون، از بین زیرمقوله های فراگفتمان تعاملی، گذارها و گواه نمایی ها بیشترین کاربرد را در هر دو گروه از روزنامه ها داشته اند. از میان زیرمقوله های فراگفتمان تبادلی، عبارات احتیاط آمیز، نقش نمای نگرشی و تقویت کننده ها بالاترین میزان بسامد را دارا بوده اند.

کلمات کلیدی:   فراگفتمان، انگارۀ هایلند، حادثۀ یازده سپتامبر، روزنامه های انگلیسی، روزنامه های فارسی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 179 PDF
دانلود : 201

بازدید: 246

تاریخ دریافت: 1393/03/23 , تاریخ پذیرش: 1394/06/09 , تاریخ انتشار: 1395/11/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )