نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳ دفتر مجله زبانشناسی و گویشهای خراسانتماس اصلی

سردبیر: دکتر مهدی مشکوه الدینی
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
فاکس: ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۶۰
ایمیل: lj@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

مرضیه دهقان
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۳
ایمیل: lj@um.ac.ir