نشریه های علمی انتشارات
  

زبانشناسی و گویش های خراسان
(علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه
۲۰۰۸-۷۲۳۳
۲۳۸۳-۲۶۹X
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید حسین فاطمی
دکتر مهدی مشکوه الدینی
دکتر شهلا شریفی
مرضیه دهقان
۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳ دفتر مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان
۰.۱۱۶
jlkd.um.ac.ir

تاریخچه نشریه

اولین شماره مجله زبانشناسی در سال 1388 با امتیاز علمی - پژوهشی به چاپ رسید .

حوزه و تخصص نشریه

زبانشناسی و گویشهای خراسان