اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین فاطمی
سردبیر: دکتر مهدی مشکوه الدینی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۳۳
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۶۹X
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: (علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

تعداد مشاهده : 138 صفحه 1-19 PDF

وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم‌نگارانه مفهوم آبرو

سیدمحمد حسینی; فردوس آقاگلزاده; عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا; ارسلان گلفام
تعداد مشاهده : 153 صفحه 121-152 PDF

انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان

علی عبداللهی نژاد; علی ایزانلو; اعظم استاجی
تعداد مشاهده : 90 صفحه 153-174 PDF